ΕΣΠΑ για τον Ιατρικό Κλάδο

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», μέσω του οποίου δύναται να ενισχυθούν ιατροί που ήδη ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμμετέχουν:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
  • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 15.000€ έως 200.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας χρηματοδότησης καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν μέχρι 31.12.2015 έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ της κατηγορίας 86 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, και συγκεκριμένα:

86.1: Νοσοκομειακές δραστηριότητες

86.2: Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.9: Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κατηγορία δαπάνης, είναι υποχρεωτικά οι ακόλουθες:

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  3. Άυλες δαπάνες (Προβολή – Προώθηση, Συμβουλευτική Υποστήριξη κ.λπ.)
  4. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11/02/2016, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις 07/04/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 20/05/2016.

Εάν είστε ιατρός και θέλετε να ενταχθείτε στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, οι εταιρείες health _ solutions και IFC AE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνουν από κοινού την υποβολή της πρότασης σας.

Η health_solutions, εταιρεία ιατρικού μάρκετινγκ με πολυετή εμπειρία εξειδικεύεται και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ιατρικού μάρκετινγκ, επικοινωνίας, στρατηγικής και οργάνωσης των ιατρείων. Η IFC AE προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. στα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και επιτυχούς υλοποίησης επενδυτικών έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνήστε μαζί μας στο 212 1025092 ή 2103243511.

"Όραμα μας είναι να αποτελέσουμε τον αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη του γιατρού, μέσω της παροχής συμβουλών και λύσεων που εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες για επικοινωνία και συνεχή ενημέρωση των ασθενών."